Μετάβαση στο περιεχόμενο
Σπίτι » Οθόνη με μαύρο λαιμό

Οθόνη με μαύρο λαιμό

Black Throated Monitor (Varanus albigularis microstictus)

Black-throated Monitor Care – Πληροφορίες, Περίφραξη, Διατροφή & Υγεία

  • Monitor Lizard

The Black Throated Monitor (Varanus albigularis microstictus) is a subspecies of monitor lizard belonging to the Varanidae family. Native to Tanzania, these reptiles are known for their impressive size, reaching lengths longer than most humans are tall. Despite their menacing appearance, Black Throated Monitors are relatively docile and can make fantastic pets for experienced reptile enthusiasts. Black Throated Monitor Care Sheet Common Name Black Throated Monitor Scientific Name Varanus albigularis… Διαβάστε περισσότερα »Black-throated Monitor Care – Πληροφορίες, Περίφραξη, Διατροφή & Υγεία

Left: White-Throated Monitor Lizard, Right: Black-Throated Monitor Lizard

White Throat vs Black Throat Monitor Lizard: Battle of the Giants

  • Monitor Lizard

The differences between white-throated and black-throated monitors lie in their size, behavior, diet, and pricing. White-throated monitors reach up to 2m, while black-throated monitors grow up to 7ft and are more aggressive. They have distinct dietary needs, and black-throated monitors are generally pricier due to breeding complexity.